/ Εργαζόμενοι - Επιχειρήσεις /

Oι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να καταρτίσουν τους εργαζομένους που είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ αδαπάνως,συμμετέχοντας στα προγράμματα ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ., εφόσον έχουν καταβάλει στο ΙΚΑ τις εργοδοτικές εισφορές.

Επιδοτούμενα Σεμινάρια Εργαζομένων Λ.Α.Ε.Κ. 0,24%

Λ.Α.Ε.Κ. 0,24%

Επιδοτούμενα Σεμινάρια Εργαζομένων Λ.Α.Ε.Κ. 0,24 %

 Όλοι οι εργοδότες, συμπεριλαμβανομένων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α καταβάλλουν υποχρεωτικά στο Ι.Κ.Α την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ 0,24% για τους εργαζομένους τους που είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ και υπάγονται έστω και σε έναν κλάδο ασφάλισης του ΟΑΕΔ.

 

1. Η ανωτέρω εισφορά συνεισπράττεται με τις υπέρ ΙΚΑ εισφορές και υπολογίζεται επί των μικτών (ακαθάριστων) αποδοχών των εργαζομένων.


2. Η ανωτέρω εισφορά καταβάλλεται υπέρ του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ.)


Το ποσό αυτής της εισφοράς 0,24% που οι επιχειρήσεις καταβάλλουν στο ΙΚΑ με τις εισφορές τους, μπορεί να«επιστραφεί» στις επιχειρήσεις μέσω της εκπαίδευσης του προσωπικού τους στα προγράμματα ΛΑΕΚ 0,24%.


Ουσιαστικά οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να καταρτίσουν εργαζομένους τους που είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ αδαπάνως,

συμμετέχοντας στα προγράμματα ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ., εφόσον έχουν καταβάλει στο ΙΚΑ τις εργοδοτικές εισφορές.


Οι δαπάνες της κατάρτισης καλύπτονται με την απορρόφηση των κονδυλίων από τον ΟΑΕΔ που σχηματίζονται από την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ 0,24% που έχουν καταβάλει οι επιχειρήσεις.


-Οι πόροι του ΛΑΕΚ που αποδίδονται στις επιχειρήσεις και αφορούν στην επαγγελματική κατάρτιση είναι ακατάσχετοι, δε λογίζονται ως έσοδα και απαλλάσσονται από κάθε φορολογική επιβάρυνση (παρ.5 του αρθρ.1 του Ν.2434/96).

- Το 0,24% συμπεριλαμβάνεται στις εργοδοτικές εισφορές.
- Το ποσό αυτό μπορεί να διατεθεί μόνο για εκπαίδευση.

- Όποια επιχείρηση δεν κάνει έγκαιρα χρήση του εν λόγω προγράμματος χάνει τα χρήματα που έχει ήδη καταβάλλει, χωρίς να ωφεληθεί.


Βασική απαίτηση του ΟΑΕΔ για την έγκριση τέτοιων προγραμμάτων είναι οι Εισηγητές των προγραμμάτων να είναι πιστοποιημένοι και εγγεγραμμένοι στη βάση δεδομένων του Οργανισμού έχοντας Αριθμό Εισηγητή ΛΑΕΚ.

 

Συνολικό Δικαιούμενο Ποσό Προγραμμάτων Κατάρτισης ΛΑΕΚ 0,24%

 

To ποσό που δικαιούται να λάβει κάθε επιχείρηση για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που θα υλοποιήσει το έτος 2015, διαμορφώνεται ως εξής:

 

Το 70% της εισφοράς ΛΑΕΚ (0,24%) που θα καταβάλλει η επιχείρηση το έτος 2015, εφόσον οι δαπάνες κατάρτισης είναι μεγαλύτερες ή ίσες με το ποσό αυτό.

Το 100% των δαπανών κατάρτισης εφόσον η επιχείρηση θα καταβάλλει δαπάνες για κατάρτιση μικρότερες ή ίσες του 70% του ποσού της εισφοράς ΛΑΕΚ (0,24%) που θα καταβάλλει το έτος 2015.

 

Επιχειρήσεις που δεν υλοποίησαν προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ το έτος 2014, μπορούν να μεταφέρουν και να χρησιμοποιήσουν το 70% του ποσού της εισφοράς ΛΑΕΚ (0,45% έως 30/6/2014 και 0,24% από 1/7/2014 και μετά) του έτους 2014 που έχουν καταβάλλει στο ΙΚΑ, στο έτος 2015.

 

Επιχειρήσεις που δεν εξάντλησαν το 70% της εισφοράς ΛΑΕΚ που έχουν καταβάλλει, το έτος 2014, μπορούν να μεταφέρουν και να χρησιμοποιήσουν το υπόλοιπο ποσό μέχρι τη συμπλήρωση του παραπάνω ποσοστού, στο έτος 2015.

 

Το ΚΕΚ HONESTY είναι σε θέση να καλύψει οποιαδήποτε εκπαιδευτική ανάγκη προκύψει σε μία εταιρεία καθώς και να δημιουργήσει ένα σεμινάριο πλήρως προσαρμοσμένο στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες μίας εταιρείας.

 

Στα πλαίαια του ανωτέρω προγράμματος αναλαμβάνουμε ΔΩΡΕΑΝ την διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών

που απαιτούνται για την υλοποίηση προγραμμάτων ΛΑΕΚ για εσάς.

 

Σαs ενδιαφέρει;

Υποχρεωτικό!

Ελέγξτε την ορθότητα του email

Ελέγξτε την ορθότητα του τηλεφώνου

Υποχρεωτικό!

Invalid Input

>>>

Σας ενδιαφέρει;

Υποχρεωτικό!

Ελέγξτε την ορθότητα του email

Ελέγξτε την ορθότητα του τηλεφώνου

Υποχρεωτικό!

Invalid Input