/ Εργαζόμενοι - Επιχειρήσεις /

Σκοπός των προγραμμάτων είναι η εκπαίδευση - ενδυνάμωση & αναβάθμιση των προσόντων & των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων.

Εκπαιδευτικά προγράμματα για εργαζόμενους - επιχειρήσεις

Εκπαιδευτικά προγράμματα εργαζομένων

Επιδοτούμενα Σεμινάρια Εργαζομένων Λ.Α.Ε.Κ. 1-30

Έναρξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης και εκπαίδευσης με τίτλο «Πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις». / Προϋποθέσεις Συμμετοχής /Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των εργαζόμενων της επιχείρησης στο ανωτέρω πρόγραμμα είναι:- Η επιχείρηση να μην απασχολεί συνολικά πάνω από 25 εργαζόμενους ασφαλισμένους στο Ι.Κ.Α. κατά τη διάρκεια του…

Επιδοτούμενα Σεμινάρια Εργαζομένων Λ.Α.Ε.Κ. 0,24 %

 Όλοι οι εργοδότες, συμπεριλαμβανομένων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α καταβάλλουν υποχρεωτικά στο Ι.Κ.Α την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ 0,24% για τους εργαζομένους τους που είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ και υπάγονται έστω και σε έναν κλάδο ασφάλισης του ΟΑΕΔ.   1. Η ανωτέρω εισφορά συνεισπράττεται με τις υπέρ ΙΚΑ εισφορές…

Σεμινάριο Ε.Φ.Ε.Τ.

  Το ΚΕΚ Ηonesty, ως Πιστοποιημένος Φορέας Κατάρτισης, ανακοινώνει την έναρξη νέου προγράμματος υποχρεωτικής κατάρτισης προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων.Οι εργοδότες που επιθυμούν να  καταρτίσουν το προσωπικό τους πρέπει να απευθύνονται στο ΚΕΚ Honesty και να υποβάλλουν τυποποιημένη αίτηση σύμφωνα με τα σχετικά υποδείγματα που ορίζει ο ΕΦΕΤ.    / Ποιους αφορά…