/ Άνεργοι /

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ωφελούμενοι στα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Νο 4/2020 που έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης.

Κατάρτιση ωφελούμενων στην κοινωφελή εργασία

Κατάρτιση ωφελούμενων

(Μη ενεργό) Πρόγραμμα Κατάρτισης Ωφελούμενων Κοινωφελούς Εργασίας

 

Tο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης & Επαγγελματικής Κατάρτισης HONESTY αναλαμβάνει την υλοποίηση της δράσης με αντικείμενο Κατάρτιση Ωφελούμενων στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων Φορέων».

/ Αντικείμενο της δράσης /

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή προγραμμάτων κατάρτισης οριζόντιων και εξειδικευμένων δεξιοτήτων και η πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της κατάρτισης από τους ωφελούμενους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων Φορέων» , οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης, Δημόσια Πρόσκληση Νο 4/2020 του ΟΑΕΔ προς «ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ, ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ 36.500 ΆΤΟΜΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ (ΚΚΠΠ) / ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ.
Η δράση χρηματοδοτείται από το Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση", με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Το πλαίσιο της δράσης περιλαμβάνει 

i. Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120-150 ωρών ανάλογα με το αντικείμενο του προγράμματος κατάρτισης και
ii. Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.

Η κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί σε αδειοδοτημένα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, τα οποία έχουν ρόλο παρόχου κατάρτισης. Η κατάρτιση θα υλοποιηθεί με την μέθοδο της επιταγής κατάρτισης (Training Voucher) εντός της διάρκειας ισχυος της σύμβασης των ωφελουμένων ή τυχόν παράτασής της . Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης οι ωφελούμενοι δε θα προσέρχονται στη θέση απασχόλησης και δεν θα υπογράφουν το παρουσιολόγιο απασχόλησης.

 

/ Θεματικές Ενότητες /

Οριζόντιες δεξιότητες
1. Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (1ο επίπεδο)

2. Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (2ο επίπεδο)

3. Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (3ο επίπεδο)

4. Οργάνωση & Λειτουργία Δημόσιων Υπηρεσιών, Οργανισμών & Επιχειρήσεων

5. Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Ικανότητες στο Χώρο Εργασίας (Αγγλικά)

6. Διαχείριση Καταστροφών και Κρίσεων

7. Πρώτες Βοήθειες

8. Περιβαλλοντολογική Προστασία και Ανακύκλωση Προϊόντων

9. Ψηφιακές Δεξιότητες Κοινωνικής Δικτύωσης με εφαρμογές στο χώρο εργασίας (Social Media)

Εξειδικευμένες δεξιότητες

10. Επαγγελματίας Καθαριστής / Απολυμάνσεις Δημοσίων Χώρων

11. Εισαγωγή στα Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Εργαλεία

12. Χειρισμός Εργαλειομηχανών

13. Υπηρεσίες Διαμόρφωσης / Συντήρησης Πρασίνου

14. Στέλεχος Κοινωνικής Φροντίδας (Διαχείριση πόνου - ψυχολογική στήριξη - δεξιότητες φροντίδας τρίτης ηλικίας)

15. Οικοδομικές Εργασίες - Εργασίες Κατασκευαστικού Κλάδου

16. Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων (φυσικών, βιολογικών και τεχνολογικών) σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 

 / Δικαιολογητικά / 

1. Βεβαίωση από τον Επιβλέποντα Φορέα ότι απασχολείται στο συγκεκριμένο Επιβλέποντα Φορέα στο πλαίσιο της υπ΄ αριθ. 4/2020 Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ, όπου θα αναφέρεται η ημερομηνία πρόσληψης και η προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης του οκταμήνου
2. Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου
3. Τον αριθμό της αίτησης συμμετοχής στη δράση
4. Πιστοποιητικό που αποδεικνύει το επίπεδο γνώσης χειρισμού Η/Υ (αφορά αποκλειστικά όσους ωφελούμενους έχουν επιλέξει ΤΠΕ επιπέδου ΙΙ ΚΑΙ ΙΙΙ)

 

banner koinofeli b kyklos

Σαs ενδιαφέρει;

Υποχρεωτικό!

Ελέγξτε την ορθότητα του email

Ελέγξτε την ορθότητα του τηλεφώνου

Υποχρεωτικό!

Invalid Input

>>>

Σας ενδιαφέρει;

Υποχρεωτικό!

Ελέγξτε την ορθότητα του email

Ελέγξτε την ορθότητα του τηλεφώνου

Υποχρεωτικό!

Invalid Input

Δείτε επίσης