Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων


Η HONESTY Συμβουλευτική Επιχειρήσεων , Εκπαίδευση ενηλίκων και λοιπή Εκπαίδευση έχει ως βασική προτεραιότητα την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία συλλέγει και επεξεργάζεται, συμμορφούμενο διαρκώς με την ισχύουσα νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας - Επικοινωνία

Η HONESTY Συμβουλευτική Επιχειρήσεων , Εκπαίδευση ενηλίκων και λοιπή Εκπαίδευση , που εδρεύει στον Πύργο τκ 27131 ΑΦΜ 999182043/Δ.Ο.Υ. ΠΎΡΓΟΥ, όπως νομίμως εκπροσωπείται (στο εξής η «Εταιρεία»), ως υπεύθυνος επεξεργασίας για τη συλλογή, αποθήκευση και εν γένει επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 που τίθεται σε ισχύ από την 25/05/2018, στο εξής ο «ΓΚΠΔ», όπως εκάστοτε ισχύει, σας παρέχει με το παρόν την ακόλουθη ενημέρωση για την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας, ως υποκειμένου της επεξεργασίας.

Η ακόλουθη ενημέρωση απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα που διενεργούν οποιαδήποτε συναλλαγή με την Εταιρία, όπως ενδεικτικά σε Πελάτες, Προμηθευτές και Εργαζόμενους και σε κάθε φυσικό πρόσωπο που υπό οποιαδήποτε ιδιότητα έχει συναλλακτικές σχέσεις με την Εταιρία.

Για οποιαδήποτε απορία ή άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνείτε με την εταιρία μας, ως «Υπεύθυνο Επεξεργασίας», στην ακόλουθη διεύθυνση: Μπελούση 7 & Αγησιλάου (ή τηλέφωνο) 2621027788

2. Τα Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε, ο σκοπός και η νομιμότητα Επεξεργασίας τους

Με τον όρο «επεξεργασία» των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 3 του ΓΚΠΔ, νοείται η κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή τους και τα οποία περιέρχονται σε γνώση της Εταιρίας, είτε στο πλαίσιο συναλλαγών του υποκειμένου των δεδομένων με την Εταιρία, είτε στο πλαίσιο πληροφόρησης που λαμβάνει η Εταιρία από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή φορέα του δημοσίου τομέα κατά την άσκηση νομίμου δικαιώματός αυτού ή της ίδιας της Εταιρίας.

Η εταιρία μας, για τον σκοπό της λειτουργίας της που δεν είναι άλλος, από την παροχή ενημερώσεων και την παροχή των υπηρεσιών της για νέα εκπαιδευτικά προγράμματα, προγράμματα κατάρτισης, συμβουλευτικές υπηρεσίες, και υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων, προβαίνει στην επεξεργασία των παρακάτω προσωπικών σας δεδομένων, χωρίς την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης προφίλ:

Α) Στην περίπτωση πρόσληψης του υποκειμένου των δεδομένων ως εργαζομένου: συλλέγουμε, καταχωρούμε και αποθηκεύουμε το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, Αριθμό Ταυτότητας, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΜΙΚΑ, ΑΜΚΑ, διεύθυνση, τηλέφωνο, email, εθνοτική προέλευση, αριθμό λογαριασμού, εκπαιδευτικό επίπεδο, έτη προϋπηρεσίας, οικογενειακή κατάσταση, αριθμό τέκνων, επιπλέον πιστοποιητικά γνώσης, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Σκοπός & Νομιμότητα: Η ως άνω επεξεργασία προβλέπεται νομοθετικά και είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης πρόσληψης και την έναρξη της συνεργασίας μας, με τον εργαζόμενο, ενώ συγχρόνως η επεξεργασία τους είναι υποχρεωτική για την συμμόρφωση της Εταιρίας μας στην έννομη υποχρέωση της, σύμφωνα με την σχετική φορολογική και εργατική νομοθεσία (αρθρ. 6 παρ. 1 περ. γ ΓΚΠΔ)

Κατά την διάρκεια της εργασιακής σχέσης της Εταιρίας με τον εργαζόμενο, συλλέγουμε, καταχωρούμε και αποθηκεύουμε τυχόν αναρρωτικές άδειες, αρχεία που αποδεικνύουν αλλαγή στην οικογενειακή κατάσταση του εργαζόμενου που έχει επίδραση στη μισθοδοσία του, βεβαιώσεις επιμόρφωσης, στα πλαίσια συνεργασίας και για την εκτέλεση της σύμβασης της οποίας ο εργαζόμενος είναι συμβαλλόμενο μέρος, συμμορφωμένοι πάντοτε με την κείμενη Νομοθεσία.

Β) Στην περίπτωση ένταξης του υποκειμένου ως επιχειρηματικού πελάτη: συλλέγουμε, καταχωρούμε και αποθηκεύουμε την επωνυμία σας, το ΑΦΜ, τη ΔΟΥ, διεύθυνση, τηλέφωνο και email επικοινωνίας. Ταυτόχρονα, ανάλογα με τον τομέα της συμβουλευτικής υποστήριξης, συλλέγονται δεδομένα για τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησής σας.

Σκοπός & Νομιμότητα: Η ως άνω επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των υπηρεσιών μας και των υποχρεώσεων μας, απέναντι στο υποκείμενο των δεδομένων, με το οποίο συμβαλλόμαστε ή πρόκειται να συμβληθούμε (αρθρ. 6 παρ. 1 περ. β ΓΚΠΔ), ενώ συγχρόνως, η ως άνω επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους βασικούς σκοπούς των εννόμων συμφερόντων της Εταιρίας μας, δηλαδή για τον βασικό και ουσιώδη σκοπό ύπαρξης της Εταιρίας, μας, που δεν είναι άλλος από την εν γένει παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών πάντοτε με σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων, που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (αρθρ. 6 παρ. 1 περ. στ ΓΚΠΔ). Σε κάθε περίπτωση υφίσταται πάντοτε το δικαίωμα διαγραφής από τη λίστα των παραληπτών.

Γ) Στην περίπτωση ένταξης του υποκειμένου ως πελάτη σε προγράμματα κατάρτισης για τα οποία δεν υπάρχει επιδότηση συμμετοχής: συλλέγουμε και αποθηκεύουμε το ονοματεπώνυμό σας, το όνομα πατρός, το ΑΦΜ, ΔΟΥ, τη διεύθυνσή σας, τα στοιχεία επικοινωνίας και το email σας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, και εφόσον υπάρχει σχετική νομοθετική απαίτηση, θα συλλέξουμε τον ΑΔΤ, δίπλωμα οδήγησης και αντίγραφο πτυχίου.

Σκοπός & Νομιμότητα: Τα ως άνω προσωπικά δεδομένα παρέχονται άμεσα από τους χρήστες των υπηρεσιών μας με τη ρητή συγκατάθεσή τους, (αρθρ. 6 παρ. 1 περ. α ΓΚΠΔ), είτε και μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα μας, είτε συμπληρώνοντας την έντυπη αίτηση εκδήλωση ενδιαφέροντος, στα γραφεία της Εταιρίας μας, εφόσον επιλέξουν να βελτιώσουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους μέσα από τα επιμορφωτικά μας προγράμματα και επεξεργαζόμαστε αυτά με σκοπό την σύζευξή του ενδιαφερόμενου σε προγράμματα κατάρτισης, εκπαιδευτικά προγράμματα και υπηρεσίες, ενώ συγχρόνως, η ως άνω επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους βασικούς σκοπούς των εννόμων συμφερόντων της Εταιρίας μας, πάντοτε με σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων, που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (αρθρ. 6 παρ. 1 περ. στ ΓΚΠΔ). Σε κάθε περίπτωση υφίσταται πάντοτε το δικαίωμα διαγραφής από τη λίστα των παραληπτών.

Δ) Στην περίπτωση ένταξης του υποκειμένου ως πελάτη σε προγράμματα επιδοτούμενης ή συγχρηματοδοτούμενης κατάρτισης: συλλέγουμε, καταχωρούμε και αποθηκεύουμε όλα τα προσωπικά δεδομένα που η εκάστοτε προκήρυξη ή εγκύκλιος απαιτεί. Ενδεικτικά αναφέρουμε ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΑΜΙΚΑ, διεύθυνση, ΤΚ, τηλέφωνο, email. Ειδικά για προγράμματα ανέργων απαιτούνται επιπλέον στοιχεία που σχετίζονται με εισοδηματικά κριτήρια, επίπεδο μόρφωσης, οικογενειακή κατάσταση και άλλα. Για την περίπτωση των εργαζομένων, ανάλογα με την προκήρυξη μπορεί να ζητηθούν επιπλέον προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με την εργασιακή εμπειρία, το επίπεδο εκπαίδευσης, γνώση ξένων γλωσσών και άλλα.

Σκοπός & Νομιμότητα της ως άνω επεξεργασίας, είναι η σύννομη συμμόρφωσή μας και η εκπλήρωση των καθηκόντων μας, στα πλαίσια ανάθεσης του προγράμματος από τρίτο φορέα (δημόσιο ή μη) και σύμφωνα με το περιεχόμενο της εκάστοτε προκήρυξης και εγκυκλίου (αρθρ. 6 παρ. 1 περ. β ΓΚΠΔ), ενώ συγχρόνως, η ως άνω επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους βασικούς σκοπούς των εννόμων συμφερόντων της Εταιρίας μας, πάντοτε με σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων, που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (αρθρ. 6 παρ. 1 περ. στ ΓΚΠΔ). Σε κάθε περίπτωση υφίσταται πάντοτε το δικαίωμα διαγραφής από τη λίστα των παραληπτών.

Ε) Στην περίπτωση που το υποκείμενο των δεδομένων τυγχάνει προμηθευτής προϊόντων ή υπηρεσιών: συλλέγουμε, καταχωρούμε και αποθηκεύουμε την επωνυμία σας, το ΑΦΜ, ΔΟΥ, διεύθυνση, τηλέφωνο, email και αριθμό τραπεζικού λογαριασμού.

Σκοπός & Νομιμότητα της ως άνω επεξεργασίας των δεδομένων, εκ των οποίων συγκεκριμένα δεδομένα όπως το ΑΦΜ και η επωνυμία, περιέρχονται εις γνώσιν της εταιρίας από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή φορέα του δημοσίου τομέα κατά την άσκηση νομίμου δικαιώματός αυτού ή της ίδιας της Εταιρίας, είναι η εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης, η συμμόρφωση της εταιρίας με τις έννομες υποχρεώσεις μας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και η προστασία των εννόμων συμφερόντων μας, στα πλαίσια των συναλλαγών μας (αρθρ. 6 παρ. 1 περ. β και γ ΓΚΠΔ).

ΣΤ) Στην περίπτωση επίσκεψης της ιστοσελίδας μας: συλλέγουμε και αποθηκεύουμε αυτόματα την διεύθυνση ΙΡ, στοιχεία για το χρόνο εισόδου σας και την ονομασία του φυλλομετρητή σας, ενώ στην περίπτωση αποστολής μηνύματος, μέσω της ιστοσελίδας μας, συλλέγουμε και αποθηκεύουμε επιπλέον το ονοματεπώνυμό σας, το email και τηλέφωνο επικοινωνίας.

Σκοπός & Νομιμότητα της ως άνω επεξεργασίας είναι η ασφάλεια δικτύων, πληροφοριών και υπηρεσιών από τυχαία γεγονότα ή παράνομες ή κακόβουλες ενέργειες οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη διαθεσιμότητα, τη γνησιότητα και την εμπιστευτικότητα των αποθηκευμένων ή διαβιβαζόμενων δεδομένων καθώς και η νομική υποχρέωση να παρέχουμε ένα όσο το δυνατόν πιο ασφαλές περιβάλλον για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (άρθρ. 11 ΓΚΠΔ)

Στην περίπτωση αποστολής email τα επιπλέον προσωπικά δεδομένα, συλλέγονται και επεξεργάζονται με σκοπό την απάντησή μας, σε κάθε αίτημά σας.

Ζ) Στην περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο newsletter μέσω της ιστοσελίδας μας: συλλέγουμε και αποθηκεύουμε το email σας. Σε αυτή την περίπτωση, σας αποστέλλεται αυτοματοποιημένο μήνυμα με σκοπό την εξακρίβωση της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης και της ενημέρωσής σας για τη δυνατότητα διαγραφής ανά πάσα στιγμή.

Σκοπός & Νομιμότητα της ως άνω επεξεργασίας είναι η ενημέρωσή σας για τα νέα της εταιρείας μας, για τα προγράμματα κατάρτισης και συμβουλευτικής υποστήριξης επιχειρήσεων, ενώ η νομική βάση επεξεργασίας τους είναι η ρητή συγκατάθεσή σας (αρθρ. 6 παρ. 1 περ. α ΓΚΠΔ). Ανά πάσα στιγμή, έχετε το δικαίωμα διαγραφής από τη λίστα των παραληπτών.

Τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, δεν υπάγονται στην κατηγορία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, ενώ κατ΄ εξαίρεση ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα όπως εθνοτικής καταγωγής και υγείας ενδεχομένως να απαιτηθούν για την εφαρμογή του εργατικού δικαίου, του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας. Σημειώνεται επιπλέον, ότι σε περίπτωση που επιδοτούμενο ή συγχρηματοδοτούμενο έργο κατάρτισης περιλαμβάνει στοιχεία υγείας (ποσοστό αναπηρίας) για την μοριοδότηση των συμμετεχόντων, θα ζητηθούν και αυτά.

Σε περίπτωση που επιθυμούμε να προβούμε σε επεξεργασία για διαφορετικό από τους ανωτέρω σκοπούς, θα σας ενημερώσουμε και μόνο εφόσον λάβουμε τη διακριτή σας συναίνεση θα προχωρήσουμε. Σε κάθε περίπτωση, έχετε το δικαίωμα της ανάκλησης της συγκατάθεσης σας, ανά πάσα στιγμή.

3. Άτομα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα

Τα Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με ηλεκτρονικά και χειροκίνητα μέσα σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις πρακτικές που σχετίζονται με τους προαναφερθέντες σκοπούς και είναι προσβάσιμα στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρίας μας, οι οποίοι πρέπει να επεξεργαστούν τα δεδομένα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, έχοντας εκπαιδευτεί και ευαισθητοποιηθεί σε θέματα προσωπικών δεδομένων και ασφάλειας, αναπτύσσοντας γνώσεις και δεξιότητες που επιτρέπουν την άμεση αναγνώριση απειλών και τη λήψη των κατάλληλων μέτρων για την πρόληψη των κινδύνων και έχοντας στη διάθεσή τους, όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα των πληροφοριακών συστημάτων της Εταιρίας.

4. Διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τηρούνται με ασφάλεια και δεν διαβιβάζονται σε τρίτους παρά μόνον αν η γνωστοποίησή τους είναι απαραίτητη για την συμμόρφωσή μας με έννομη υποχρέωση όπως αυτή απορρέει από την κείμενη νομοθεσία. Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν σε εξωτερικούς μας συνεργάτες, όταν αυτό είναι απαραίτητο για την άσκηση των δραστηριοτήτων της Εταιρίας, στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών της προς εσάς, οι οποίοι δεσμεύονται με υποχρέωση υιοθέτησης όλων των απαραίτητων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, τήρησης εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση επιδοτούμενων και συγχρηματοδοτούμενων έργων κατάρτισης και συμβουλευτικής υποστήριξης, τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται στις αντίστοιχες Αναθέτουσες Αρχές. Δεν προβαίνουμε σε διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5. Χρόνος αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων

Στόχος της Εταιρίας μας είναι η ελαχιστοποίηση του χρόνου επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία διαγράφουμε, μόλις εκτελεστεί και ολοκληρωθεί ο σκοπός της επεξεργασίας τους.

Κατ’ εξαίρεση, ενδέχεται τα προσωπικά σας δεδομένα να τηρηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όταν αυτό επιβάλλει η υφιστάμενη νομοθεσία αλλά και το έννομο συμφέρον μας, για την παραγραφή ενδεχόμενων αξιώσεων. Σε κάθε περίπτωση φροντίζουμε για την τήρηση των κάτωθι χρονικών πλαισίων και συγκεκριμένα για βιογραφικό σημείωμα, 2 έτη και ακολούθως προβαίνουμε είτε στην επικαιροποίηση των στοιχείων σας είτε στην καταστροφή του, ενώ για ερώτημα μέσω της ιστοσελίδας μας, 3 μήνες.

Προσωπικά δεδομένα πελατών ή προμηθευτών μας, διατηρούνται για 10 έτη καθώς τούτο επιβάλλεται από τη φορολογική νομοθεσία, ενώ των εργαζομένων μας, διατηρούνται έως και την παραγραφή του χρόνου που μπορεί να εγερθεί κάποια αξίωση.

6. Τα δικαιώματά σας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο επεξεργασίας στη διεύθυνση που εμφανίζεται παραπάνω, ανά πάσα στιγμή, για να ασκήσετε τα δικαιώματα σύμφωνα με τα άρθρα 15-22 του ΓΚΠΔ όπως, για παράδειγμα,

-για να λάβετε έναν ενημερωμένο κατάλογο των ατόμων που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας, να λάβετε επιβεβαίωση για την ύπαρξη ή μη προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με εσάς, να ελέγξτε το περιεχόμενο, την προέλευση, την ορθότητα και την τοποθεσία τους, (δικαίωμα πρόσβασης),

-να ζητήσετε αντίγραφο (δικαίωμα φορητότητας),

-να ζητήσετε τη διόρθωσή τους εάν είναι ελλιπή ή εσφαλμένα, και, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στον κανονισμό ΓΚΠΔ (δικαίωμα διόρθωσης),

-να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας τους (δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας),

- τη διαγραφή τους (δικαίωμα διαγραφής),

-να αντιταχθείτε σε δραστηριότητες άμεσης επικοινωνίας (περιλαμβανομένου του περιορισμού σε ορισμένα μέσα επικοινωνίας), να λάβετε διαφημιστικό υλικό (άμεσου μάρκετινγκ) από την Εταιρία (δικαίωμα εναντίωσης).

Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς ωστόσο να επηρεάζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει πραγματοποιηθεί πριν από την απόσυρση της συγκατάθεσης. Σε περίπτωση παράβασης άσκησης των ανωτέρω, έχετε δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εγγράφως (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) ή ηλεκτρονικά (www.dpa.gr) μετά από την υποβολή παραπόνου στην Εταιρία μας, ως υπεύθυνο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Να μαθαίνετε τα νέα μας

Καθώς βελτιωνόμαστε και διευρύνουμε τις δραστηριότητες μας, θα φροντίζουμε για την άμεση επικαιροποίηση της παρούσας πολιτικής. Είναι πολύ σημαντικό να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας και να λαμβάνετε τα τελευταία νέα, κοιτώντας πάντα την ημερομηνία αναθεώρησης.

Ημερομηνία Ενημέρωσης παρούσας πολιτικής προστασίας : 29/03/2019