Πρόγραμμα Κατάρτισης ωφελούμενων κοινωφελούς εργασίας σε 17 δήμους Β' Κύκλος

Ανακοινώθηκε ο Β' Κύκλος για το πρόγραμμα με τίτλο «Κατάρτιση ωφελούμενων στο πλαίσιο της πράξης ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ 17 ΔΗΜΟΥΣ ΘΥΛΑΚΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ, ΓΙΑ 3.494 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (B΄ΚΥΚΛΟΣ)/ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 8/2017».

Ωφελούμενοι –Δικαίωμα συμμετοχής :

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι συμμετέχοντες στα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα στους 17 Δήμους Θύλακες Ανεργίας που έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης και έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν τα προγράμματα κατάρτισης, σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στην υπ΄αριθμ.8/2017 Δημόσια πρόσκληση.

Σκοπό της δράσης :

Σκοπός της δράσης είναι η ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης, και η διευκόλυνση της ένταξης/επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.

 

Περιλαμβάνει :

i. Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών που περιλαμβάνει:
    100 ώρες Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε τρία επίπεδα γνώσεων: στοιχειώδεις, βασικές και προχωρημένες και
    20 ώρες «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα»
ii. Δωρεάν Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής από φορείς αναγνωρισμένους από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠΕΠ).

Υποβάλετε Αίτηση Ενημέρωσης

banner-koinofeli-b-kyklos