Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας σε όλους τους δήμους

Απευθύνεται σε άνεργους, εφόσον έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα

κατάρτισης σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην υπ΄ αριθμ. 1/2017

Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ.

 

Σκοπός της δράσης είναι η ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης, και η διευκόλυνση της ένταξης / επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί σε όλους τους Δήμους της χώρας και θα έχει οχτάμηνη (8) διάρκεια.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται περιλαμβάνουν:

• Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 100 ώρες: Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε τρία επίπεδα γνώσεων: στοιχειώδεις, βασικές και προχωρημένες (συμπεριλαμβανομένων των υποχρεωτικών ενοτήτων που αφορούν οριζόντιες δεξιότητες)

• Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 20 ώρες: «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα»
• Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων Πληροφορικής (σε ένα από τα τρία επίπεδα) που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης

 

Υποβάλετε Αίτηση Ενημέρωσης