Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων στην Πληροφορική

Προκηρύχθηκε το επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης 18.000 ανέργων στις βασικές δεξιότητες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), καθώς και στην πιστοποίηση των γνώσεων που θα αποκτήσουν. Καινοτομία του προγράμματος αποτελεί η χρήση για πρώτη φορά σε προγράμματα κατάρτισης ανέργων του Υπ. Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης και του ΟΑΕΔ, της «επιταγής κατάρτισης» (voucher), η οποία θα χορηγείται στους ανέργους από τον ΟΑΕΔ προκειμένου να καταρτιστούν σε πιστοποιημένα ΚΕΚ της επιλογής τους στο παραπάνω γνωστικό αντικείμενο.

Στόχος του προγράμματος το οποίο θα εφαρμοστεί σε όλη την Ελληνική επικράτεια είναι:

Η κατάρτιση και η πιστοποίηση ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης πληροφορικής, με σκοπό την αναβάθμιση των επαγγελματικών τους προσόντων και τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας

Ωφελούμενοι –Δικαίωμα συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα και εγγραφής στο Μητρώο Ωφελουμένων έχουν οι  άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

Οι ωφελούμενοι δεν επιτρέπεται να έχουν παρακολουθήσει ή να παρακολουθούν άλλο πρόγραμμα κατάρτισης, που οδηγεί σε πιστοποίηση βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ, το τελευταίο ένα (1) ημερολογιακό έτος.

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα:

  • Θα παρακολουθήσουν 100 ώρες εκπαίδευσης στις θεματικές ενότητες: χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων (Windows), επεξεργασία κειμένου (Word), υπολογιστικά φύλλα (Excel), υπηρεσίες διαδικτύου (Internet & Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο), βάσεις δεδομένων (Access), παρουσιάσεις (Power Point),
  • Θα συμμετάσχουν δωρεάν σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεών τους από φορείς αναγνωρισμένους από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠΕΠ),
  • Θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα συνολικής αξίας 500 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί με την ολοκλήρωση της κατάρτισης και τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βοηθηθούν στη συμπλήρωση και υποβολή της ηλεκτρονικής «Αίτησης συμμετοχής» τους στο πρόγραμμα καλώντας καθημερινά στα παρακάτω τηλέφωνα::

Πύργος: 2621027788

Αθήνα: 2104920777

 

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER)
ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ»

   

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

1

173

29/8/2012- 2/10/2012

ΠΥΡΓΟΣ

2

2261

8/10/2012- 9/11/2012

ΠΥΡΓΟΣ

3

2626

14/11/2012- 11/12/2012

ΠΥΡΓΟΣ

4

2670

22/11/2012- 18/12/2012

ΠΥΡΓΟΣ

5

2807

4/12/2012- 15/1/2013

ΠΥΡΓΟΣ

6

6936

4/7/2013- 24/7/2013

ΠΥΡΓΟΣ

7

1931

4/9/2012- 9/10/2012

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

8

1932

3/9/2012- 4/10/2012

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

9

2323

17/10/2012- 19/11/2012

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

10

2481

8/11/2012- 22/12/2012

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

11

2714

21/11/2012- 22/12/2012

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

12

2961

13/3/2013- 15/4/2013

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

13

3187

4/4/2013- 16/5/2013

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

 

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER)
ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ»

 

   

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

1

249

29/8/2012- 10/10/2012

ΑΘΗΝΑ

2

1822

29/8/2012- 25/9/2012

ΑΘΗΝΑ

3

1900

30/8/2012- 26/9/2012

ΑΘΗΝΑ

4

1892

3/9/2012- 28/9/2012

ΑΘΗΝΑ

5

1888

3/9/2012- 25/10/2012

ΑΘΗΝΑ

6

1893

4/9/2012- 26/10/2012

ΑΘΗΝΑ

7

2295

11/10/2012- 9/11/2012

ΑΘΗΝΑ

8

2388

22/10/2012- 19/11/2012

ΑΘΗΝΑ

9

2437

29/10/2012- 12/12/2012

ΑΘΗΝΑ

10

2611

14/11/2012- 11/12/2012

ΑΘΗΝΑ

11

2867

7/1/2013- 1/2/2013

ΑΘΗΝΑ

12

2924

7/3/2013- 5/4/2013

ΑΘΗΝΑ

13

3201

10/4/2013- 4/6/2013

ΑΘΗΝΑ

14

3208

10/4/2013- 4/6/2013

ΑΘΗΝΑ

 

Δείτε την πρόσκληση ΕΔΩ