Δωρεάν απασχόληση ανέργων από 18 έως 29 ετών σε επιχειρήσεις

 

Τι περιλαμβάνει το νέο Voucher 18-29 ετών;


-    Θεωρητική κατάρτιση των ωφελούμενων διάρκειας 80 ωρών.
-    Αξιοποίηση από τη πλευρά των επιχειρήσεων καταρτισμένου εργατικού δυναμικού ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ με την μορφή της πρακτικής άσκησης. Η πρακτική άσκηση θα έχει συνολική διάρκεια από 380 - 450 ώρες ανάλογα με το εκπαιδευτικό επίπεδο και την ηλικία των ωφελουμένων, με ημερήσια διάρκεια έως 6 ώρες
-    Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης

Επιπλέον, σύμφωνα με την πρόσκληση, στο πλαίσιο άλλης δράσης, οι επιχειρήσεις που θα προσλάβουν ωφελούμενους μετά τη λήξη της πρακτικής, δύνανται να επιδοτηθούν.

 

Ποιές επιχειρήσεις μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα;


Η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, στα οποία δεν συμμετέχει άμεσα το Ελληνικό Δημόσιο και τα οποία για την πρόσληψη του προσωπικού τους δεν υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει σήμερα.
Επιπλέον, δεν συμπεριλαμβάνονται επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου.
Επισημαίνουμε ότι κατά την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης δεν επιτρέπεται ο δανεισμός ωφελούμενων, που σημαίνει ότι ο ωφελούμενος θα πρέπει να πραγματοποιήσει την πρακτική του άσκηση στη συμβαλλόμενη επιχείρηση.
Ποιος είναι ο αριθμός καταρτιζόμενων που μπορεί να τοποθετηθεί σε μια επιχείρηση;
O αριθμός των καταρτιζόμενων που τοποθετείται ταυτόχρονα στην επιχείρηση για την πρακτική άσκηση, καθορίζεται σε αντιστοιχία με τον αριθμό απασχολούμενων της επιχείρησης. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται αυτή η αντιστοιχία:

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ
0-4 Έως 1 άτομο
Από 5 άτομα και άνω Ίσος με το 30% του αριθμού των αασχολούμενων

 

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που η επιχείρηση πρακτικής άσκησης έχει προβεί σε πρόσληψη ωφελούμενου μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης στην παρούσα ή σε προηγούμενη δράση επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας, τότε ο αριθμός των καταρτιζόμενων που τοποθετείται δύναται να ανέλθει στο 40% του αριθμού των απασχολουμενων της επιχείρησης (αφορά το υποκατάστημα).


Τι πρέπει να προσέξετε;


-Η επιχείρηση πρακτικής άσκησης δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα.
-Η επιχείρηση πρακτικής δεν επιτρέπεται να προβεί σε μείωση του αριθμού εργαζόμενων, από την ημερομηνία υπογραφής της τριμερούς σύμβασης και για όσο διάστημα διαρκεί η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης. Εξαιρούνται οι κάτωθι περιπτώσεις: Απολύσεις που αφορούν περιπτώσεις υποβολής μήνυσης από τον εργοδότη σε εργαζόμενο. Οι καταγγελίες συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου. Οι οικειοθελείς αποχωρήσεις, οι συνταξιοδοτήσεις, οι παραιτήσεις, η λήξη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου και η εθελούσια έξοδος.
- Σε περίπτωση που μια επιχείρηση πρακτικής άσκησης εξαντλήσει τον αριθμό των ωφελούμενων που θα πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση, σύμφωνα με την αναλογία που εκτέθηκε παραπάνω, δε θα μπορεί να επιλεγεί εκ νέου στο πλαίσιο της παρούσας δράσης.
-Οι επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης που συμμετέχουν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης και στις οποίες τοποθετήθηκαν άνω των 5 ωφελούμενων σε θέσεις πρακτικής άσκησης και δε προβούν σε πρόσληψη κανενός ωφελούμενου μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης, δε θα επιτραπεί η συμμετοχή σε άλλη πρόσκληση αντίστοιχης δράσης της ΕΥΕ-ΕΚΤ.
-Δεν επιτρέπεται αντικατάσταση της επιχείρησης πρακτικής καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης, παρά μόνο σε πολύ συγκεκριμένες, ειδικές περιπτώσεις.

 

Αίτημα επιχείρησης για ΔΩΡΕΑΝ απασχόληση ανέργων