Υπουργική απόφαση για εμπειροτεχνίτες

Σύμφωνα με  υπουργική απόφαση όλοι οι εμπειροτέχνες που δεν έχουν τίτλο σπουδών είτε αυτοί είναι απασχολούμενοι τεχνίτες είτε εκμεταλλεύονται είτε συνεκμεταλλεύονται συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων μπορούν να λάβουν άδεια άσκησης επαγγέλματος άνευ εξετάσεων, εφόσον πληρούν τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

 

  1. Έχουν ελάχιστη προϋπηρεσία σε όμοια εργασία τουλάχιστον (8) οκτώ ετών, η οποία να έχει διανυθεί την τελευταία δεκαπενταετία μέχρι την ημέρα υποβολής των δικαιολογητικών και να βεβαιώνεται από την ανάλογη αρχή δηλαδή:

α).  για μεν τους  εργαζόμενους τεχνίτες να βεβαιώνεται η οκταετή προϋπηρεσία τους στη συγκεκριμένη ειδικότητα από την Επιθεώρηση Εργασίας,

β). για δε τους ιδιοκτήτες συνεργείων να βεβαιώνεται από το οικείο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο ότι έχουν εκτελέσει αυτοπροσώπως τις αντίστοιχες επισκευές αυτοκινήτων και από την Οικονομική Εφορία ότι έχουν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις για εισόδημα ως ιδιοκτήτες συνεργείου συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και

 

  1. Προσκομίσουν βεβαίωση αναγνωρισμένου Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης πιστοποιημένου στο Θεματικό Πεδίο: Επαγγέλματα Τεχνικά και Μεταφορών από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει παρακολουθήσει σεμινάριο τουλάχιστον 100 ωρών .

 

Η εταιρεία μας διοργανώνει τέτοια σεμινάρια και οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να επιμορφωθούν και να λάβουν την βεβαίωση που είναι απαραίτητη για να αποκτήσουν άδεια άσκησης επαγγέλματος,  πρέπει να απευθύνονται στην εταιρεία μας  για περαιτέρω διευκρινίσεις.