Ονοματεπώνυμο:*
ΑΦΜ:*
Νομός:*
Πόλη:
Τηλέφωνο:*
Η προστασία των προσωπικών δεδομένων
και της ιδιωτικής ζωής αποτελεί θεμελιώδες
ανθρώπινο δικαίωμα.
Η Εταιρία μας φροντίζει για τη διαφύλαξη των
στοιχείων που καταχωρείτε και σας εγγυάται
πως θα αξιοποιηθούν μόνο για την ενημέρωσή
σας σε τυχόν προγράμματα που σας αφορούν.
Με την υποβολή δηλώνω ότι συμφωνώ για τη συλλογή & επεξεργασία των παραπάνω
προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 περί "Προστασίας
του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα".
Σχόλια:
Ενημέρωση για αποτελέσματα
E-mail:
στο πρόγραμμα Voucher Τουρισμού 2016
ΑΜΚΑ:*
Κωδικός ΚΑΥΑΣ: